O Oddziale

Historia utworzenia Oddziału PZHKiPE w Gorzowie Wlkp.


Zimą 1978 roku powstała myśl utworzenia w Gorzowie Wlkp. Oddziału PZHKiPE. W tym celu zawiązał się Komitet organizacyjny, którego zadaniem było przygotowanie i załatwienie niezbędnych formalności.Założycielem Komitetu organizacyjnego był Andrzej Jarosz. W skład Komitetu organizacyjnego weszły następujące osoby:
 • Andrzej Jarosz
 • Tadeusz Madej
 • Henryk Krokosz
 • Tadeusz Krasicki
 • Jerzy Przylepa
Komitet upoważnił kol. Andrzeja Jarosza do reprezentowania w Zarządzie Głównym PZHK i PE oraz w innych instytucjach, z którymi należało nawiązać niezbędne kontakty. W dniu 27.02.1979 Roku otrzymaliśmy pisemną zgodę Zarządu Głównego PZHK i PE w Katowicach na założenie Oddziału w Gorzowie Wlkp. Po załatwieniu wszystkich formalności w dniu 7.05.1979 Roku odbyło się zebranie organizacyjne naszego Oddziału. Na zebraniu obecnych było 6 członków PZHK PE, którzy do tej pory należeli do Oddziału w Zielonej Górze oraz 24 kandydatów na członków PZHK i PE.

Po przeprowadzeniu wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału oraz poszczególne komisje.
 • Prezes -·Andrzej Jarosz
 • V-ce Prezes - Henryk Krokosz
 • Sekretarz - Tadeusz Madej
 • Skarbnik – Tadeusz Krasicki
 • Gospodarz - Jerzy Przylepa


Działalność Oddziału:

Po wyborach Zarządu i poszczególnych komisji, Zarząd Oddziału wystąpił do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. o ujęcie w ewidencji naszego Oddziału. Od dnia 7 maja 1979 roku oficjalnie istnieje Oddział PZHKiPE w Gorzowie Wlkp. Przez wiele miesięcy borykaliśmy się z trudnościami lokalowymi jak i finansowymi. Pomimo trudności już w 1980roku odbył się konkurs i wystawa. Efekty całorocznej pracy hodowlanej członkowie Oddziału mogli zaprezentować ekspertom i publiczności. Konkurs Oddziałowy oceniali eksperci: kanarki harceńskie -Zdzisław Mikuła kanarki kolorowe i egzotyka-Sylwester Krawczyński Po konkursie przystąpiliśmy do dalszej trudnej pracy. Głównym problemem do rozwiązania jest problem lokalowy i kłopoty finansowe. Jednak pomimo wszystkiego w roku 1981 organizujemy konkurs i wystawę. Konkurs Oddziałowy w 1981r.oceniali eksperci: Kanarki harceńskie: Mieczysław Andrzejak, kanarki kolorowe i egzotyka: p. Karbowski. Nadal czynimy starania lokalowe. Do tej pory działalność nasza nie jest zbyt bogata. Sądzimy, że wkrótce gdzieś osiądziemy na stałe. Czas szybko upływa, nadeszła pora by czynić przygotowania do następnego konkursu. 

W dniu 26.11.1982 r.odbył się konkurs a w następnym dniu wystawa. Konkurs Oddziałowy oceniali eksperci: kanarki harceńskie: Józef Mysyk, kanarki kolorowe i egzotyka: p. Karbowski. Trudności lokalowe dobiegają do końca. Mamy wrzesień 1983r. Zawieramy porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górczyn” o współpracy. Oddział nasz rozpoczął działalność społeczno –wychowawczą wśród młodzieży i dorosłych. Dobre warunki lokalowe pozwalają nam na popularyzację hodowli kanarków i ptaków egzotycznych. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn” zapewnił nam możliwość organizowania comiesięcznych spotkań z zainteresowanymi hodowlą ptaków oraz zebrań związkowych. Całoroczną współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górczyn” uświetniamy corocznie konkursami i wystawami Oddziałowymi. Współpraca z w/w Spółdzielnią układa nam się bardzo dobrze. Nareszcie warunki do działania mamy doskonałe. Możemy czekać na kolejny konkurs i wystawę. W dniu 18.11.1983 roku odbył się konkurs a w następnych dwóch dniach wystawa. Konkurs oceniali eksperci: kanarki harceńskie: Zdzisław Mikuła, kanarki kolorowe i egzotyka: p. Pawlak
W 1983 roku Oddział w Gorzowie Wlkp. liczy 65 członków. W tym roku wybrano nowy Zarząd w skład, którego weszli:
 • Prezes: Andrzej Jarosz
 • V-ce Prezes: Henryk Krokosz·
 • Sekretarz: Tadeusz Madej
 • Skarbnik: Bogusław Szczepaniak
 • Gospodarz: Bogdan Szyszłowski
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn” nie szczędzi środków na zakup pucharów i pokrycie innych wydatków związanymi z wystawami: wykonano nam klatki wystawowe-witrynowe do ekspozycji ptaków, udostępniono nam pomieszczenia na składowanie sprzętu itp. Warunki lokalowe sprawiły, iż działalność nasza stała się bardziej owocna. Dowodem tego jest odznaczenie Prezesa Andrzeja Jarosza złotą odznaką „ Zasłużony Działacz” na rzecz PZHKiPE.

Na zebraniu 2 kwietnia 1984r. wysunięto propozycję organizacji w 1985r. 49 Mistrzostw Polski w Gorzowie Wlkp. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez członków Oddziału.·W dniu 10 czerwca 1984r. na Walnym Zebraniu kol. Prezes Oddziału zapoznał członków z pismem z Zarządu Głównego PZHKiPE w Katowicach dot. ewentualnej Wystawy Mistrzostw Polski skierowane do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Postanowiono, że w tej sprawie Oddział PZHKiPE w Gorzowie Wlkp. będą reprezentować kol. Andrzej Jarosz i kol. Edward Stasik. W dniu 25.11.1984R.odbyło się spotkanie Zarządu PZHKiPE Oddziału w Gorzowie Wlkp. z Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. i członkami gorzowskich instytucji. 

Na spotkaniu byli obecni:
 • Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.- Benedykt Wiśniewski,
 • Dyrektor PZU- Witold Kowal,
 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”- Wojciech Grobelny,
 • Prezes PSS „Społem”- Jan Klewin,
 • Kierownik Osiedla GSM „Górczyn”- Wojciech Zioło.
Tematem spotkania było omówienie ewentualnych 49. Mistrzostw Polski PZHKiPE. Kol. Andrzej Jarosz naświetlił warunki, jakie należy spełnić, aby Zarząd Główny zlecił nam organizację Mistrzostw Polski. Zapewniono nam wszechstronną pomoc w organizacji M. P. W 1984r.na Mistrzostwach Polski PZHKiPE w Łodzi kol. Edward Stasik potwierdził organizowanie 49. Mistrzostw Polski w Gorzowie Wlkp. Na zebraniu członków. w dniu 10.02.1985r. wręczono odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny członkom: Edward Stasik; Tadeusz Madej; Edward Lerman; Bogusław Szczepaniak; Zbigniew Michalski; Adolf Misior; Zbigniew Mera; Bogdan Szyszłowski.· 49 . Mistrzostwa Polski oficjalnie zostały przyznane dla Oddziału w Gorzowie Wlkp. Zaczęła się żmudna praca: dorabianie większej ilości klatek wystawowych –witryny dla dużej i małej egzotyki, zabezpieczenie klatek dla kanarków wystawcom z Czechosłowacji (zgodnie z pismem Zarządu Głównego z dnia 16.05.1985R.), następnie rozdzielanie zadań poszczególnym członkom, projekt wystroju sali wystawowej, wykonanie proporczyków i dyplomów. Od dnia 25.11.1985R.obowiązuje grafik członków na poszczególne dni do pracy przy urządzaniu sali wystawowej i sal do przetrzymywania ptaków. Zarezerwowano miejsca w hotelach dla ekspertów i uczestników wystawy.

W międzyczasie, w dniu 30.11.1985r odbył się konkurs oddziałowy. Kanarki harceńskie oceniał ekspert: Marian Haczyk. W dniu 1.12.1985roku odbyło się przyjmowanie kanarków harceńskich na M.P. Konkurs odbył się w Hotelu „Stilon” Natomiast w dniu 2.12.1985roku odbyło się przyjmowanie kanarków kolorowych i kształtnych, papug, i egzotyki w Klubie” Kukuła”. W dniach od 1.12. do 8.12.1985r.spotkaliśmy się w Gorzowie Wlkp. na największej imprezie, jaka jest organizowana przez PZHKiPE. Każdy hodowca i wystawca biorący udział w tej imprezie przeżył chwile wynagradzające trud, jaki włożył w hodowlę i przygotowanie ptaków do konkursu. Nie wszyscy zostali mistrzami, ale też nikt w tej imprezie nie przegrał. Sędziowie-eksperci podchodzili do oceny ptaków z całą powagą i sumiennością. Ich praca była ciężka i żmudna stąd należą im się serdeczne podziękowania. W dniu 5.12.1985r.o godz.20.00 w restauracji hotelu” Stilon” odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników M.P. wręczenie medali, pucharów i nagród rzeczowych. Wieczorek z muzyką z uwzględnieniem zaproszonych członków rodzin. W dniach 6-8.12.1985r. odbyła się wystawa ptaków otwarta dla zwiedzających. 49. Mistrzostwa Polski zostały uznane przez Zarząd Główny, ekspertów, uczestników i odwiedzających za najlepiej zorganizowane, były wzorem do naśladowania. Przy sprzątaniu po wystawie mieliśmy dużą pomoc ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn„ za co należą się serdeczne podziękowania. Spotkania Zarządu odbywają się raz w miesiącu w klubie „Kukuła”, na które przychodzą też członkowie jak i osoby zainteresowane hodowlą ptaków. W dniu 20.11.1986r. odbył się konkurs i wystawa. Kanarki harceńskie oceniał ekspert - Józef Stawirej. Od 1984roku na wystawach są organizowane loterie fantowe cieszące się dużym zainteresowaniem. Na zebraniu członkowie uchwalili, że każdy hodowca do loterii wnosi wkład: samca kanarka lub jego równowartość. Zwolnieni byli nowo wstępujący w danym roku. Wstęp na wystawy był darmowy, co przyciągało dużo zwiedzających. Ten temat był przypominany przed każdą wystawą. W dniu 15.02.1987r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. 

Ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:
 • Prezes: Andrzej Jarosz
 • V-ce Prezes: Bogdan Szyszłowski
 • Sekretarz: Tadeusz Madej
 • Skarbnik: Zbigniew Waldon
 • Gospodarz: Henryk Nowak
W dniu 26.11.1987 roku odbył się konkurs i wystawa. Oddział liczył wówczas 41 członków. Kanarki harceńskie oceniał ekspert: Marian Haczyk. W rok 1988 było 38 członków. W dniu 24 listopada odbył się konkurs w następnym dniu wystawa. W kolejnym roku przybyło nam 2 członków. W dniu 23 listopada odbył się konkurs w nast. dniu wystawa. W 1991 r. Prezesem zostaje wybrany kol. Edward Stasik, Skarbnikiem kol. Ryszard Korneluk. W dniu 16 lutego 1992 roku w Klubie „ Pinokio” GSM „Górczyn” na zebraniu członków Prezes Edward Stasik złożył wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa kol. Andrzejowi Jaroszowi. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Z roku na rok ubywało członków. Zainteresowanie ptakami było coraz mniejsze. Zostali prawdziwi miłośnicy. Część hodowców zrezygnowało ze względu na zdrowie i wiek. Kolejne konkursy kanarków harceńskich odbyły się:

29.11.1997r. oceniał ekspert Antoni Kamiński
21.11.1998r. oceniał ekspert Józef Stawirej
25.11.2000r. oceniał ekspert Antoni Kamiński
24.11.2001r. oceniał ekspert Zdzisław Mikuła
30.11.2002r. oceniał ekspert Zdzisław Mikuła
29.11.2003r. oceniał ekspert Wincenty Wasilewski
27.11.2004r. oceniał ekspert Wincenty Wasilewski

Obecnie Oddział w Gorzowie ma 12 członków. W roku 2011 troje z nas uczestniczyło w konkursie i wystawie w Niemczech w miejscowości Libbenichen. Rok 2012 ci sami hodowcy uczestniczyli w konkursach i wystawach w Poznaniu i Zielonej Górze. W roku 2013 czterech hodowców uczestniczyło w konkursie i wystawie w Zielonej Górze. Serdecznie dziękujemy członkom sąsiednich oddziałów za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Obecnie Prezesem Oddziału jest Bogdan Szyszłowski, Skarbnikiem Ryszard Korneluk, Sekretarzem Marek Gewert

Wykaz członków hodowców PZHKiPE Oddziału w Gorzowie Wlkp. >>

W 2014 roku Oddział PZHKiPE w Gorzowie Wlkp. obchodzi 35 lecie swojego istnienia.